Copyright Research 2Evolve 2018

Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen zoals uw geslacht, geboortejaar, de kern waar u woont en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te interpreteren.

Daarnaast is het van belang dat wij voor de verschillende onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormen van de samenleving van de gemeente Bladel. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de conclusies, die op basis van het onderzoek getrokken worden, ook gelden voor de hele gemeenschap.

 

Meer informatie hoe het onderzoeksbureau omgaat met uw gegevens, vindt u hieronder.
Hierbij kunt u gebruik maken van onderstaand snelmenu.

 

Waarborging van vertrouwelijke gegevens


Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzekeren u dat wij u niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt. 

De antwoorden die u ons verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat hiervan mag worden afgeweken. In uitzonderlijke gevallen waarin wij u om uw toestemming vragen uw gegevens aan de gemeente Bladel door te geven, verzekeren wij u dat de informatie alleen wordt gebruikt voor hetgeen waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd.

Het e-mailadres en de andere gegevens die u doorgeeft via deze website van het Inwonerspanel Bladel, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder zullen deze gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of in andere manieren uitgewisseld worden met derde partijen. 

Alle persoonlijke gegevens van panelleden worden aan het einde van elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat aan de gemeente Bladel alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Dit betekent dat Research 2Evolve ervoor zorg draagt dat het niet mogelijk is op basis van de door uw gegeven antwoorden uw identiteit te herleiden.

Vrijwillige deelname

 

Het meewerken aan een onderzoeksproject van inwonerspanel Bladel gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen. U heeft het recht om op elk moment in een onderzoek of daarna ons te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar voeren wij zo'n verzoek voor u uit. 

Zorgvuldigheid van gegevensuitwisseling


Naast hoge ethische normen hanteren wij ook geavanceerde technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Persoonlijke gegevens van onze respondenten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Research 2Evolve gebruikt uw gegevens enkel voor onderzoeksdoeleinden ten behoeve van de Gemeente Bladel. Gegevens die u per onderzoek verstrekt worden ontdaan van elke identificatiemogelijkheid.

Onderzoek conform gedragscode marktonderzoek


Research 2Evolve te Hilversum is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes:

  • rechten van de respondent

  • waarborg van anonimiteit van de respondent

  • beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker

  • wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers

Research 2Evolve voert onderzoek voor het Inwonerspanel Bladel altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationale en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject. Research 2Evolve doet haar best geen kinderen onder de 16 jaar te interviewen zonder eerst toestemming aan de ouders te hebben gevraagd. Research 2Evolve kan dit echter niet in alle gevallen garanderen. Research 2Evolve hanteert veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole. 

Beperkt gebruik van internet cookies


De door Research 2Evolve gebruikte 'internet cookies' slaan geen persoonlijke gegevens op en worden uitsluitend gebruikt om de online vragenlijsten snel en gemakkelijk te laten verlopen. Research 2Evolve maakt alleen gebruik van zogenaamde 'sessie cookies', een bestand dat wordt gebruikt uitsluitend ter ondersteuning van het invullen van de vragenlijst. 

Research 2Evolve maakt in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Research 2Evolve doet geen andere onzichtbare verwerking van data van uw computer. 

Privacy